Zezwolenia

PREZYDENT BYDGOSZCZY

Bydgoszcz 30.06.2006 r.

znak sprawy: WGK.VII.7627-1/85/06

DECYZJA
Nr WGK/628/06

Na podstawie art. 104 i art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art 188 ust 1, 2 i 2a, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 i 3, art. 18 ust. 2 i 4, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 5, art 31 ust. 3, art. 63 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), po rozpatrzeniu wniosku:

Wielobranżowej Firmy Handlowej
Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna

z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2 – 4,

w przedmiocie:
uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 października 2002 r.

znak: OŚ.III.7627-1/135/02;
decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/54/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.,
znak: WGK.VII.7627-2/1/03;
decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/343/03 z dnia 28 maja
2003 r. znak: WGK.VII.7627-1/76/03;
decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/32/04 z dnia 26 stycznia
2004 r. znak: WGK.VII.7627-1/14/04.

oraz wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz zbierania i transportu odpadów,

orzekam,

I. Uchylić za zgodą stron:

decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 października 2002 r.
znak: OŚ.III.7627-1/135/02
decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/ /03 z dnia 29 stycznia 2003 r
znak: WGK.VII.7627-2/1/03
decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/343/03 z dnia 28 maja
2003 r. znak: WGK.VII.7627-1/76/03
decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/32/04 z dnia 26 stycznia
2004 r. znak: WGK.VII.7627-1/14/04.

II. Udzielić pozwolenia Wielobranżowej Firmie Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Rynkowskiej 2-4 na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości przy ulicy Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278).

II.1 Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku:

Odpady niebezpieczne

L.p. Kod odpadów Rodzaje odpadów Ilość Mg/ rok
1 13 01 11 Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,5
2 13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 0,2
3 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości zubstancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 0,05
4 15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (PCB) 0,05
5 16 01 07 Filtry olejowe 0,05
6 16 01 13 Płyny hamulcowe 0,01
7 16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, lampy fluoroscencyjne 0,05
8 16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,1
9 16 06 02 baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,1

Odpady inne niż niebezpieczne

L.p. Kod odpadów Rodzaje odpadów Ilość Mg/ rok
1 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 2000,0
2 08 03 99 Inne nie wymienione odpady 50,0
3 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1500,0
4 15 01 02 Opakowania tworzyw sztucznych 100,0
5 15 01 03 Opakowania z drewna 20,0
6 15 01 04 Opakowania z metali 20,0
7 15 01 05 Opakowania wielomateriałwe 20,0
8 15 01 07 Opakowania ze szkła 10,0
9 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 10,0
10 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 0,1
11 16 01 03 Zużyte opony 0,5
12 16 01 17 Metale żelazne 5,0
13 16 01 18 Metale nieżelazne 5,0
14 16 01 19 Tworzywa sztuczne 5,0
15 16 01 20 Szkło 2,0
16 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 2,0
17 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,5
18 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 10,0
19 17 02 03 Tworzywa sztuczne 10,0
20 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 10,0
21 17 04 02 Aluminium 10,0
22 17 04 03 Ołów 1,0
23 17 04 04 Cynk 1,0
24 17 04 05 Żelazo i stal 30,0
25 17 04 06 Cyna 1,0
26 19 10 01 Odpady żelaza i stali 10,0
27 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 10,0
28 19 12 01 Papier i tektura 500,0
29 19 12 02 Metale żelazne 10,0
30 19 12 03 Metale nieżelazne 10,0
31 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 20,0
32 19 12 05 Szkło 25,0
33 19 12 08 Tekstylia 5,0
34 20 01 01 Papier i tektura 50,0
35 20 01 02 Szkło 10,0
36 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 5,0
37 20 01 40 Metale 5,0

II.2 Sposób dalszego gospodarowania odpadami.

Wszystkie wytworzone odpady będą przekazywane odbiorcom legitymującym się zezwoleniami w zakresie zbierania i transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

II.3 Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowania odpadów.

Wszystkie wytworzone odpady magazynowane będą na terenie Spółki przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278).
Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą wyposażone w betonową posadzkę, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Magazyn odpadów niebezpiecznych będzie zabezpieczony przed wpływem opadów atmosferycznych. Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów zostaną opisane ich kodami.

A/ Odpady niebezpieczne:
13 01 11, 13 02 05, 16 01 07, 16 02 13 – umieszczone w szczelnych, zamykanych, beczkach z twardego tworzywa o pojemności 200 dm3 w magazynie odpadów niebezpiecznych.
15 01 10 – odpad magazynowany w opakowaniach z tworzyw sztucznych umieszczanych na palecie drewnianej w magazynie odpadów niebezpiecznych.
15 02 02 – odpady będą zbierane w miejscu ich powstania do worków z grubej folii, a następnie magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach z tworzyw sztucznych w magazynie odpadów niebezpiecznych.
16 02 13 – zużyte lampy fluorescencyjne umieszczone będą w opakowaniu papierowym po nowej lampie i magazynowane w szczelnych pojemnikach, przystosowanych do tego rodzaju odpadów niebezpiecznych, na terenie magazynu odpadów niebezpiecznych.
16 06 01 – magazynowane na palecie drewnianej na terenie magazynu odpadów.
16 06 02 – magazynowane na palecie drewnianej na terenie magazynu odpadów.
B/ Odpady inne niż niebezpieczne
03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 20 01 01 – odpady będą prasowane na prasie w bele o wymiarach 110x80x100 i magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym.
08 03 99 – odpady obierane luzem, w nieforemnych opakowaniach i magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym.
15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 17 02 03, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 08, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 40 – odpady magazynowane są w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym.
15 02 03, 16 80 01 – odpady zbierane w miejscu ich powstania do worków z grubej folii i magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym.
16 02 14 – odpady umieszczone w szczelnych, zamykanych pojemnikach z twardego tworzywa w wyznaczonym na terenie zakładu magazynie odpadów.
16 02 16 – odpady umieszczane w szczelnych, zamykanych pojemnikach w wyznaczonym na terenie zakładu magazynie odpadów.
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04 – odpad magazynowany w pojemnikach z tworzywa sztucznego w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym.
17 04 05, 17 04 06, 19 10 01, 19 10 02 – odpad magazynowany w wyznaczonym miejscu placu manewrowego.
II.3 W skład instalacji wchodzą:

 • budynek socjalno-administracyjny
 • waga wozowa
 • punkt przyjęcia odpadów
 • hala produkcyjna (pomieszczenie wstępnego oczyszczania odpadów oraz magazyny pomocnicze)
 • miejsce magazynowania odpadów.

Wnioskodawca użytkuje instalację od 1998 roku. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością oraz niezbędne uzgodnienia i dokumentacje wynikające z odrębnych przepisów (sanitarnych, BHP, pożarniczych). Obsługa urządzeń w zakładzie prowadzona jest przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia eksploatacyjne. Wykonywany jest stały nadzór nad eksploatacją stosowanych maszyn i urządzeń.

III. Zezwolić Wielobranżowej Firmie Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2-4 na prowadzenie dziełalności w zakresie odzysku odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278).

III.1 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku:

Odpady inne niż niebezpieczne

L.p. Kod odpadów Rodzaje odpadów Ilość Mg/ rok
1 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 2500,0
2 15 01 05 Opakowanmia wielomateriałowe 200,0
3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 200,0
4 16 01 22 Inne niewymienione elementy 100,0
5 16 01 99 Inne niewymienione odpady 100,0
6 17 04 07 Mieszaniny metali 100,0
7 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 100,0
8 19 12 01 Papier i tektura 2000,0
9 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymianione w 19 12 11 3000,0
10 20 01 01 Papier i tektura 2000,0
11 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2000,0
12 20 03 02 Odpady z targowisk 300,0

III.2 Miejsce i dopuszczalne metody odzysku odpadów.

Miejscem prowadzenia odzysku odpadów przez Wielobranżową Firmę Handlową Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna będzie teren nieruchomości przy ulicy Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278).
Metodą odzysku będzie proces R 14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach. Dostarczone odpady są segregowane ręcznie przez przeszkolonych pracowników na placu magazynowym lub hali produkcyjnej, w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, a nastepnie prasowane w bele o wymiarach 110x80x100.

III.3 Miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Odpady przeznaczone do odzysku, po zważeniu na wadze hybrydowej będą magazynowane na terenie Spółki w punkcie czasowego magazynowania na placu magazynowym lub trafią bezpośrednio do hali produkcyjnej. Odpady magazynowane będą w postaci dostarczanej przez klientów – luzem lub sprasowane.

IV. Zezwolić Wielobranżowej Firmie Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2-4 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

IV.1 Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania i transportu.

L.p. Kod odpadów Rodzaje odpadów
1 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
2 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
3 03 03 99 Inne niż wymienione odpady
4 12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza, oraz jego stopów
5 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza, oraz jego stopów
6 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
7 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
8 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
9 12 01 13 Odpady spawalnicze
10 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
11 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
12 15 01 03 Opakowania z drewna
13 15 01 04 Opakowania z metali
14 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
16 15 01 07 Opakowania ze szkła
17 16 01 17 Metale żelazne
18 16 01 18 Metale nieżelazne
19 16 01 19 Tworzywa sztuczne
20 16 01 20 Szkło
21 16 01 22 Inne nie wymienione elementy
22 16 01 99 Inne nie wymienione odpady
23 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
24 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
25 17 02 01 Drewno
26 17 02 02 Szkło
27 17 02 03 Tworzywa sztuczne
28 17 04 01 Miedz, brąz, mosiądz
29 17 04 02 Aluminium
30 17 04 03 Ołów
31 17 04 04 Cynk
32 17 04 05 Żelazo i stal
33 17 04 06 Cyna
34 17 04 07 Mieszaniny metali
35 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
36 19 10 01 Odpady z żelaza i stali
37 19 10 02 Odpady z metali nieżelaznych
38 19 12 01 Papier i tektura
39 19 12 02 Metale żelazne
40 19 12 03 Metale nieżelazne
41 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
42 19 12 05 Szkło
43 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
44 20 01 01 Papier i tektura
45 20 01 02 Szkło
46 20 01 39 Tworzywa sztuczne
47 20 01 40 Metale
48 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
49 20 03 02 Odpady z targowisk
50 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
51 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

IV.2 Działalność w zakresie transportu odpadów prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zbieranie odpadów odbywało się będzie na terenie nieruchomości przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278).

IV.3 Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów.
Odpady magazynowane będą na terenie Firmy przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278), do którego Wnioskadawca posiada tytuł prawny.

03 03 07, 03 03 08, 03 03 99 – odpady magazynowane są luzem, w nieforemnych opakowaniach w wyznaczonym miejscu placu magazynowego.

12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13, 15 01 01, 15 01 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04 , 19 12 05, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 39 – odpady odbierane są luzem, w nieforemnych opakowaniach i magazynowane w wyznaczonych miejscach placu magazynowego.

15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 20 01 02, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99 – odpady magazynowane są w wyznaczonym miejscu placu magazynowego

16 02 14, 16 02 16 – odpady umieszczone w szczelnych, zamykanych pojemnikach z twardego tworzywa w wyznaczonym na terenie zakładu magazynie odpadów.

17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01 – odpad magazynowany w wyznaczonym miejscu placu manewrowego.

Zbierane odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowane zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami lub zostaną przeznaczone do odzysku we własnym zakresie na podstawie posiadanego zezwolenia.

IV.4 Transport odpadów prowadzony będzie specjalistycznymi pojazdami ciężarowymi z uszczelnioną skrzynią ładunkową o pojemości 25 ton. Podczas transporu skrzynia ładunkowa będzie przykrywana plandeką, w celu zabezpieczenia ładunku przed wpływem warunków atmosferycznych oraz uniemożliwienia zanieczyszczenia trasy przejazdu.

V. Zobowiązać posiadacza odpadów do:

 1. Selektywnego magazynowania olejów odpadowych.
 2. Niemieszania olejów odpadowych z innymi odpadami i substancjami.
 3. Zbierania olejów odpadowych do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie, zabezpieczonych przed ewentualnym stłuczeniem.
 4. Oznaczenia pojemników do przechowywania olejów odpadowych napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz informacją o kodzie odpadu.
 5. Magazynowania olejów odpadowych w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i odpadami atmosferycznymi, wyposażonym w urządzenia lub środki do zbierania wycieków oleju.
 6. Prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
 7. Przekazywania odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym uprawnienia na ich zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie.
 8. Magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów w dostosowanych do ich rodzaju pojemnikach, w wyznaczonych miejscach na terenie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.
 9. Magazynowania odpadów przeznzczonych do składowania nie dłużej niż przez okres 1 roku.
 10. Magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż przez okres 3 lat.
 11. Wystąpienia do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w przypadku zmian w zakresie gospodarowania odpadami.
 12. Posiadania uzgodnień i spełnienia warunków wynikających z innch przepisów.
 13. Przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, wymagań ochrony środowiska, warunków określonych w niniejszej decyzji oraz „Planu gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012”, przyjętego uchwałą Nr LVI/1108/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012”.

Decyzję wydaje się na czas określony do dania 26 maja 2016 roku.

UZASADNIENIE

Wielobranżowa Firma Handlowa Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2-4 wystąpiła z wnioskiem o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 października 2002 r. znak: OŚ.III7627-1/135/02, decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/54/03 z dnia 29 stycznia 2003 znak: WGK.VII.7627-2/1/03, decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/343/03 z dnia 28 maja 2003 r. znak: WGK.VII.7627-1/76/03, decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/32/04 z dnia 26 stycznia 2004 r. zniak: WGK.VII.7627-1/14/04 oraz uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalnoścxi w zakresie odzysku odpadów oraz zbierania i transportu odpadów.
Z przedstawionego wniosku wynika, iż Wielobranżowa Firma Handlowa Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna prowadzi działalność w zakresie skupu surowców wtórnych, sortowania odpadów i ich przygotowania dla odbiorców. W związku z wykonywaną działalnością wytwarzane są odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne wymienione w pkt. II ppkt. II.1 niniejszej decyzji, pochodzące z prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw urządzeń mechanicznych oraz z prowadzonego procesu odzysku odpadów. Odpady niebezpieczne magazynowane są w szczelnych, zamykanych pojemnikach przystosowanych do ich rodzajów. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych są wyposażone w betonowaną posadzkę, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, jak również zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych. Poszczególne rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne magazynowane są w belach lub luzem w wydzielonych miejscach utwardzoengo placu magazynowego i menewrowego. Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów opisane są ich kodami. Wytworzone odpady przekazywane są do odzysku bądź unieszkodliwiania odbiorcom legitymującym się stosownymi uprawnieniami w zakresie gospodarowania odpadami.
Ponadto Wielobranżowa Firma Handlowa Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów wyszczególnionych w pkt. III ppkt. III.1 niniejszej decyzji. Stosowaną metodą odzysku jest proces R 14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. Dostarczone odpady są segregowane ręcznie na placu magazynowym lub w hali produkcyjnej, w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, a następnie prasowane w bele o wymiarach 110x80x100. Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane będą na placu magazynowym lub bezpośrednio trafią do hali produkcyjnej. W ten sposób przygotowane odpady przekazywane będą kolejnym odbiorcom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

Wielobranżowa Firma Handlowa Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak Spółka Jawna wystąpiła również o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wymienionych w pkt. IV ppkt. IV.1. Odpady zbierane będą na terenie Firmy przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (działka nr 12/41, obręb 278). Transport odpadów prowadzony będzie na terenie całego kraju, odpowiednio przystosowanymi pojazdami ciężarowymi

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 155 k.p.a., który mówi, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyłam prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem ochrony srodowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 183, jest starosta. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenia wydaje się w drodze decyzji, na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o odpadach wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. W Pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu. Kopię wydanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów starosta przekazuje właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Na podstawie art.31 ust. 3 właściwy organ wydający pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, uwazględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na nieniejszą decyzję przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagielońskiej 3, które należy wnieść w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji, za moim pośrednictwem.